Usługi

Prawo cywilne

 • reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, m.in. w zakresie roszczeń o zapłatę, roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, spraw o waloryzację świadczeń należnych z polis posagowych, spraw z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie i zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, uwłaszczenie
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacji, zażalenia) od orzeczeń sądowych
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno - prawnych,
 • windykacja należności pieniężnych, m.in. wezwania o zapłatę, prowadzenie negocjacji pozasądowych,
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego
 • kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców
 • zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym,

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • doradztwo w zakresie przyjęcia/odrzucenia spadku, roszczeń o zachowek, ważności testamentu

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach śądowych:
 • o rozwód i separację,
 • o alimenty, o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • o władzę rodzicielską,
 • o przysposobienie,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w szczególności, umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzenie procesów sądowych w zakresie spraw pracowniczych – roszczenia o wynagrodzenie, o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy,
 • odwołania od decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Fundacje i stowarzyszenia

 • tworzenie ram organizacyjnych funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.
 • wnioski o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (1%),
 • bieżąca obsługa fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie wniosków o wpis zmian do KRS

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowywanie środków odwoławczych od decyzji organów administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach administracyjnych i podatkowych oraz przygotowywanie skarg w prowadzonych postępowaniach
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego